Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PRACOWNI FOTOGRAFICZNEJ jbrLAB

 

1. Administratorem danych osobowych jest pracownia fotograficzna jbrLAB, ul. Lazurowa 12, 01-315 Warszawa, adres email: pracownia@jbrlab.com, telefon: 607-933-705 lub (22)664-18-76.

 

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem RODO.

 

3. W pracowni fotograficznej jbrLAB nie ma wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), ponieważ:

– przetwarzania nie dokonuje organ lub podmiot publiczny,
– główna działalność nie polega na operacjach, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę,
– główna działalność nie polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych (dane ujawniające pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, dane dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa).

 

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Służy możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizowanych w siedzibie pracowni fotograficznej jbrLAB.

 

5. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług w pracowni fotograficznej jbrLAB oraz w celu realizacji zadań ustawowych związanych z prowadzeniem dokumentacji księgowej.

 

6. Dane przetwarzane w pracowni fotograficznej jbrLAB:

– imię, nazwisko, adres firmy lub pseudonim (dane opcjonalne poza imiennymi dokumentami sprzedaży),
– adres (dane opcjonalne poza imiennymi dokumentami sprzedaży),
– numer telefonu (opcjonalnie),
– numer NIP (dane opcjonalne poza imiennymi dokumentami sprzedaży),
– adres email (obowiązkowy do realizacji usługi drogą elektroniczną).

 

7. Przetwarzanie danych w celu realizacji usług w pracowni fotograficznej jbrLAB polega na:

– uzyskiwaniu danych osobowych wprowadzanych dobrowolnie przez Klienta w celu realizacji usługi,
– korespondencji z Klientami przy pomocy urządzeń telekomunikacyjnych i poczty email,
– komunikacji technicznej prowadzonej z Klientami przy pomocy poczty email lub opcjonalnie przez kontakt telefoniczny,
– uzyskiwaniu danych pocztowych służących realizacji usługi transportowej (opcjonalne),
– uzyskiwaniu danych służących wystawieniu imiennego dokumentu sprzedaży (rachunki/faktury).

 

8. Pracownia fotograficzna jbrLAB korzysta z danych elektronicznych w postaci plików cookies służących prawidłowemu działaniu stron internetowych należących do pracowni fotograficznej jbrLAB:

– cookies skryptu WordPress,
– cookies wtyczki społecznościowej,
– cookies sieci,
– cookies wtyczek do skryptu WordPress,
– cookies narzędzia do powiadomień typu push.

 

9. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z usług pracowni fotograficznej jbrLAB, może jednak spowodować utrudnienia w ich funkcjonowaniu.

 

10. Dane osobowe Klientów nie są w żaden sposób ujawniane, poza okolicznościami uzasadnionymi do realizacji usług.

– dane osobowe przekazywane firmie realizującej usługi transportowe,
– dane osobowe umieszczone na imiennych dokumentach sprzedaży (rachunki/faktury) przekazywane firmie księgowej w zakresie obsługi rachunkowej prowadzonej dla pracowni fotograficznej jbrLAB.

 

11. Dane osobowe Klientów pracowni fotograficznej jbrLAB nie są ujawniane w celach marketingowych i reklamowych żadnym podmiotom ani osobom trzecim.

 

12. Dane osobowe Klientów pracowni fotograficznej jbrLAB nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

13. Pracownia fotograficzna jbrLAB podejmuje działania zmierzające do korzystania z usług firm uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych (firma hostingowa, firma transportowa, firma księgowa) mających siedzibę na terytorium RP i dających gwarancję należytej ochrony danych osobowych.

 

14. Pracownia fotograficzna jbrLAB podejmuje działania zmierzające do należytej ochrony – zarówno elektronicznej jak i fizycznej – danych osobowych.

 

15. Pracownia fotograficzna jbrLAB przetwarza i przechowuje dane wyłącznie w celu realizacji usług, w czasie realizacji usług i czasie jaki przysługuje Klientowi na roszczenia związane z rękojmią i reklamacją. Dane związane z dokumentami księgowymi są przechowywane na zasadach określonych przez polskie prawo.

 

16. Klient ma prawo dostępu do swoich danych w siedzibie pracowni fotograficznej jbrLAB w okresie przewidzianym na ich przechowywanie na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu RODO.

 

17. W zakresie określonym prawem Klient ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

18. Uzyskane dane osobowe nie służą celom marketingowym, reklamowym oraz nie są wykorzystywane do profilowania Klientów.

 

19. Formularz zlecenia znajdujący się na stronie internetowej jbrlab.com/form zawiera informację dotyczącą uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych. Tym samym wypełnia obowiązek informacyjny przewidziany w rozporządzeniu RODO.

 

20. Dane osobowe Klientów są chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i programistycznych.

 

21. Naruszenia danych osobowych należy zgłaszać do pracowni fotograficznej jbrLAB jako administratora danych osobowych (pracownia fotograficzna jbrLAB, ul. Lazurowa 12, 01-315 Warszawa, adres email: pracownia@jbrlab.com, telefon: 607-933-705 lub (22)664-18-76).

 

22. Zgodnie z rozporządzeniem RODO, pracownia fotograficzna jbrLAB posiada politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, która zawiera:

 

– rodzaje przetwarzanych danych osobowych i sposób ich wykorzystania,
– rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
– cele przetwarzania danych osobowych,
– kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane,
– Kategorie odbiorców, którym dane osobowe są ujawnione,
– informacje o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego,
– termin usunięcia danych osobowych,
– opis techniczny zastosowanych środków zabezpieczenia danych osobowych,
– podmioty uczestniczące w przetwarzaniu danych osobowych,
– uzupełniające informacje o przetwarzaniu danych osobowych,
– ewidencję incydentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
– informacje na temat Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO).