REGULAMIN

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ZAMAWIANIA ODBITEK LAB, WYDRUKÓW FINEART ORAZ INNYCH PRODUKTÓW PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

(UWAGA – strona www.jbrlab.com nie jest sklepem internetowym. Na stronie udostęponiona jest wyłącznie usługa zamawiania odbitek i wydruków na odległość.)

Informacje

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji Zleceń – przekazywanych w formie elektronicznej na odległość – w pracowni fotograficznej jbrLAB prowadzonej przez Usługodawcę pod adresem www.jbrlab.com. Wszystkie Zlecenia są realizowane tylko w oparciu o Regulamin. Złożenie Zlecenia oznacza zgodę na warunki zawarte w Regulaminie.

1a. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączączenia ani ograniczecznia praw Usługobiorców przysługujących im na mocy przepisów prawa. Wątpliwości rozstrzygane są na korzyść Usługobiorcy. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami obowiązującego prawa, pierwszeństwo mają zawsze przepisy obowiązującego prawa.

2. Usługodawcą jest

Pracownia Fotograficzna
ul. Lazurowa 12
01-315 Warszawa

prowadzący działalność gospodarczą, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisany pod numerami

a) NIP: 522-288-40-77,
b) REGON: 141396804.

3. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

a) pod numerami telefonów (22) 664-18-76, 607-933-705,
b) korzystając z adresu poczty elektronicznej: pracownia@jbrlab.com.

I. Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 i 1579).

2. Usługobiorca – osoba składająca Zlecenie, musi być pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorcą.

3. Zlecenie – oświadczenie woli Usługobiorcy określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów zlecenia (odbitek LAB, wydruków oraz innych produktów), złożone na odległość za pośrednictwem sieci Internet i Formularza zlecenia dostępnego na Stronie WWW Usługodawcy, wiążące się z koniecznością uiszczenia opłaty wynikającej ze złożonego Zlecenia oraz kosztów dostarczenia.

4. Formularz zlecenia – formularz udostępniony na Stronie WWW Usługodawcy służący do przekazania przez Usługobiorcę danych niezbędnych do realizacji złożonego przez Usługobiorcę Zlecenia.

5. Produkt zlecenia – stanowi usługę polegającą na naświetleniu powierzonego cyfrowego pliku graficznego (zdjęcia) na papier LAB w zakresie możliwości oferowanych przez urządzenie LAB lub wykonaniu wydruku na wybranym podłożu przez urządzenie drukujące, zgodnie z zasadami opisanymi na stronie Usługodawcy pod adresem www.jbrlab.com/odbitki oraz www.jbrlab.cm/wydruki a także możliwość zamówienia innych produktów fotograficznych.

6. Dostawa – oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Usługobiorcy przez Usługodawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu zlecenia.

7. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Usługodawca w zakresie dokonywania dostawy towarów do Usługobiorcy.

8. Strona WWW – każda strona bądź podstrona WWW znajdująca się pod adresem www.jbrlab.com.

II. Zasady ogólne

1. Usługa funkcjonuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostarczenie Produktu zlecenia jest ograniczone tylko do terytorium Polski.

2. Warunkiem złożenia Zlecenia przez Usługobiorcę jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie realizacji Zlecenia.

3. Warunkiem koniecznym do realizacji Zlecenia jest poprawne wypełnienie Formularza zlecenia.

4. W celu złożenia Zlecenia, konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę aktywnego konta poczty elektronicznej. Poczta elektroniczna (e-mail) jest podstawowym środkiem porozumiewania się z Usługodawcą.

5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby możliwość złożenia Zlecenia była dostępna dla Usługobiorców używających popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji lub odmowy realizacji Zleceń, które mogą wzbudzać wątpliwości co do ich autentyczności bądź poprawności (np. Zlecenie opiewające na kwotę przekraczającą zwyczajowo przyjęte standardy, która może wynikać z błędnie wypełnionego formularza zlecenia).

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zleceń w przypadku, gdy w jego ocenie wykonanie Zlecenia naruszałoby powszechnie obowiązujące prawo.

8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść dostarczonych przez Usługobiorcę materiałów służących do realizacji Zlecenia.

III. Prawo autorskie

1. Usługodawca w przestrzeganiu prawa autorskiego przyjmuje, że Usługobiorca dysponuje wszelkimi niezbędnymi prawami do wszystkich przesłanych plików graficznych (zdjęcia).

2. Usługobiorca, składając Zlecenie przyjmuje, że posiada prawa autorskie lub inne upoważniające do wykorzystania materiału do reprodukcji w dowolnej formie.

3. Jeżeli na skutek braku odpowiedniej informacji ze strony Usługobiorcy, wykonane przez Usługodawcę Zlecenie na rzecz Usługobiorcy naruszy prawa autorskie osób trzecich, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Usługobiorca.

4. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia przez Usługobiorcę o posiadaniu praw do wszystkich przesłanych plików graficznych (zdjęć).

IV. Składanie zamówień

1. Informacje zawarte na Stronie WWW Usługodawcy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 i 585).

2. Cenniki odbitek LAB, wydruków oraz innych produktów umieszczone na Stronie WWW Usługodawcy zawierają ceny brutto (wraz z podatkami) podane w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów Dostawy do Usługobiorcy.

3. Zlecenia można składać tylko poprzez wypełnienie Formularza zlecenia udostępnionego za pośrednictwem sieci Internet i Strony WWW Usługodawcy.

4. Podstawą do realizacji Zlecenia jest przesłanie plików elektronicznych (zdjęć) w akceptowalnych formatach graficznych – określonych na Stronie WWW Usługodawcy – przez Formularz zlecenia lub na serwer FTP Usługodawcy z poziomu oprogramowania do transmisji FTP lub dostarczenie materiałów Pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście do siedziby Usługodawcy.

5. Usługodawca zastrzega, że nie będą podejmowane przesyłki zawierające pliki graficzne (zdjęcia) służące do realizacji Zlecenia złożonego przez Usługobiorcę wymagające opłaty za ich dostarczenie (przesyłki „za pobraniem”).

6. Usługodawca nie udostępnia oprogramowania służącego do przesłania plików elektronicznych (zdjęć) na serwer Usługodawcy przy pomocy transmisji FTP.

7. Formularz zlecenia wypełniony przez Usługobiorcę oraz pliki elektroniczne (zdjęcia) przesłane przez Formularz zlecenia lub przy pomocy transmisji FTP przez Usługobiorcę na serwer Usługodawcy stanowią konieczną całość Zlecenia i umożliwiają jego realizację.

8. Zlecenie jest skuteczne, jeśli Usługobiorca prawidłowo wypełni Formularz zlecenia, prześle pliki graficzne (zdjęcia) przez Formularz zlecenia lub na serwer FTP Usługodawcy i prawidłowo poda dane kontaktowe – w tym dokładny adres, na który Produkt zlecenia ma być wysłany (z zastrzeżeniem przypadku odbioru osobistego w siedzibie Usługodawcy) oraz adresu poczty elektronicznej na który zostaną przesłane dalsze informacje dotyczące Zlecenia i opcjonalnie numeru telefonu.

9. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą w celu ich uzupełnienia. Jeśli kontakt z Usługobiorcą nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zlecenia.

10. Po złożeniu przez Usługobiorcę Zlecenia, otrzyma on automatyczną odpowiedź potwierdzającą jego przyjęcie i rozpoczęcie procesu weryfikacji i wyceny.

11. Na adres poczty elektronicznej udostępniony przez Usługobiorcę w Formularzu zlecenia, zostanie wysłana korespondencja zawierająca podsumowanie Zlecenia, wycenę Zlecenia, kosztów Dostarczenia oraz informacje dotyczące możliwości wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności miedzy złożonym przez Usługobiorcę Zleceniem a wyceną przygotowaną przez Usługodawcę oraz możliwości odstąpienia od złożonego zlecenia bez żadnych konsekwencji i kosztów.

12. Zlecenia składane drogą elektroniczną można wysyłać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

13. Rozpoczęcie realizacji Zlecenia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty należności określonej w wycenie Zlecenia przesłanej na adres poczty elektronicznej (e-mail) na rachunek bankowy Usługodawcy podany w potwierdzeniu złożenia Zlecenia lub rozpoczyna się automatycznie, jeżeli w formularzu zlecenia zostanie wybrana opcja „odbiór osobisty”.

14. Czas realizacji Zleceń – wszystkie Zlecenia wykonywane są z najwyższą starannością i w możliwie najkrótszym terminie.

V. Koszty i termin Dostawy

1. Produkt zlecenia wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu zlecenia. Usługobiorca zostanie poinformowany w przypadku nieprawidłowo wypełnionego Formularza zlecenia, który uniemożliwia dokonanie Dostawy lub może ją opóźnić.

2. Produkt zlecenia jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej. Zawsze istnieje możliwość odbioru osobistego Produktu zlecenia w siedzibie i godzinach pracy Usługodawcy.

2a. Usługodawca nie wyraża zgody na realizację Dostawy Produktów zlecenia w formie przesyłki za pobraniem.

3. Przy wyborze opcji odbioru osobistego w siedzibie Usługodawcy, zrealizowane Zlecenia, które nie zostaną odebrane przez Usługobiorcę w ciągu 3 miesięcy od dnia realizacji Zlecenia, zostaną zniszczone.

4. Usługobiorca jest obciążany kosztami Dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu dostępnym na Stronach WWW Usługodawcy. Wysokość opłat uzależniona jest od wybranego Produktu zlecenia. Wybór rodzaju transportu może być ograniczony ze względu na masę bądź gabaryty przesyłki z Produktem zlecenia.

5. Modyfikacje Zlecenia są możliwe do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Usługodawcę.

6. Usługobiorca nie ponosi żadnych kosztów dodatkowych poza opłatą za zamówione Produkty zlecenia oraz koszt Dostawy.

VI. Płatności

1. Na każde zrealizowane Zlecenie Usługodawca wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (rachunek).

2. Płatność następuje przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy Usługodawcy lub gotówką przy osobistym odbiorze Zlecenia w siedzibie Usługodawcy.

3. Do każdej przesyłki dołączany jest (wewnątrz opakowania) dowód zakupu (paragon lub rachunek imienny).

4. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych za złożone i zrealizowane Zlecenia, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

VII. Odbiór Przedmiotu zlecenia

1. Dostawy są realizowane tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dostawy realizowane są na bieżąco, bez zwłoki, w dni robocze.

3. Przed odebraniem przesyłki od przedstawiciela firmy kurierskiej należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Usługodawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

VIII. Odstąpienie od umowy (złożonego Zlecenia)

1. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z 2015 r. poz. 1854 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1823) Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od złoóżonego Zlecenia (z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt V.5 niniejszego Reglaminu) ze względu na to, że przedmiotem usługi jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

IX. Procedura reklamacji

1. Reklamacje należy zgłaszać na adres email Usługodawcy (pracownia@jbrlab.com) lub adres siedziby (01-315 Warszawa, ul. Lazurowa 12) jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dostarczenia wykonanego Zlecenia do Usługobiorcy.

2. Reklamowany Produkt zlecenia wraz z pismem określającym podstawę reklamacji i oczekiwaną formą realizacji reklamacji, należy odesłać na koszt Usługodawcy, na adres siedziby Usługodawcy.

3. Zaleca się podanie w załączonym opisie jak najwięcej ilości informacji dotyczących powodów reklamacji. Ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

4. Reklamacje są rozstrzygane w terminie 14 dni.

5. Naprawiony Produkt zlecenia jest dostarczany do Usługobiorcy na koszt Usługodawcy.

6. Ze względu na uwarunkowania techniczne i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów przez różne urządzenia, Usługodawca dołoży starań poprzez dostępną z poziomu oprogramowania urządzenia obróbkę cyfrową, aby odwzorowanie barw na zdjęciach było jak najbardziej naturalne, pod warunkiem wyboru odpowiedniej opcji w Formularzu zlecenia. Usługodawca nie może gwarantować 100% zgodności z każdym wyświetlaczem. Usługobiorcy którzy nie życzą sobie ingerencji graficznej w pliki, powinni przygotowywać zdjęcia na odpowiednio przygotowanym, skalibrowanym monitorze. Tylko w takim przypadku nastąpi zgodność kolorystyki obrazu wyświetlanego na monitorze i reprodukowanego na papierze.

7. Wady powstałe na skutek złej jakości (np. mała rozdzielczość, plik uszkodzony, obecność wirusa itp.) przesłanego pliku lub błędnie złożonego (niezgłoszone pomyłki w wyborze rodzaju podłoża bądź formatu papieru) Zlecenia nie podlegają reklamacji. Usługodawca będzie dążył do zweryfikowania Zleceń wątpliwych pod względem technicznym przed rozpoczęciem ich realizacji. Usługodawca skontaktuje się w opisanej sytuacji z Usługobiorcą. Działania zmierzające do realizacji takiego Zlecenia zostaną podjęte dopiero po konsultacji z Usługobiorcą i za jego wyraźną zgodą i potwierdzeniem.

X. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Usługobiorców w związku z realizacją Zlecenia jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Zlecenia, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za Dostawę Produktów zlecenia do Usługobiorcy.

3. Usługobiorcy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

4. Dane osobowe Usługobiorcy są wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji Zlecenia, nie są przechowywane przez Usługodawcę (poza danymi na imiennych dokumentach zakupu), nie są gromadzone w bazach danych i są usuwane z zasobów Usługodawcy niezwłocznie po realizacji Zlecenia (poza imiennymi dokumentami zakupu).

5. Dane przekazane przez Usługobiorcę nie są przetwarzane.

6. Materiały przekazane do realizacji Zlecenia (graficzne pliki zdjęciowe) nie są przechowywane ani przetwarzane (inaczej niż do realizacji złożonego Zlecenia) przez Usługobiorcę i są usuwane z zasobów Usługodawcy niezwłocznie po realizacji Zlecenia.

XI. Postanowienia końcowe

1. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących postanowień Regulaminu, lub kwestii nieobjętych niniejszym Regulaminem prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres pracownia@jbrlab.com lub telefonicznie (22) 664-18-76 lub 607-933-705.

1a. Utrwalenie i udostępnienie Zamawiającemu treści postanowień towarzyszących złożeniu zlecenia następuje przez:

– udostępnienie niniejszego Regulaminu,
– przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail o treści opisanej w Regulaminie, zwierającej niezbędne informacje,
– dołączanie do przesyłek paragonu lub rachunku imiennego.

2. W przypadku powstania sporu, Usługodawca dąży do rozwiązania sprawy polubownie. Nie ogranicza to w żaden sposób prawa przysługującego Usługobiorcy do wybranej przez siebie formy i trybu rozstrzygnięcia sporu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy:

a) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z 2015 r. poz. 1854 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1827),
b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 i 585).

4. Spory wynikające z wykonywania Zleceń między Usługodawcą a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, 1823 i 1860).

5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Zleceń złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zlecenia przez Usługobiorcę.

7. Usługodawca poinformuje o wprowadzeniu zmian w Regulaminie na Stronach WWW. Zestawienie zmian Regulaminu zostanie utrzymane na Stronie WWW Usługodawcy przez okres kolejnych 14 dni.

8. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usługi drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron WWW Usługodawcy w przypadku:

a) modyfikacji, modernizacji, rozbudowy lub konserwacji systemu Usługodawcy;
b) awarii lub działania niezależnego od Usługodawcy.

9. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Stron WWW Usługodawcy.

10. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie WWW Usługodawcy.

11. Data publikacji regulaminu w obecnej wersji – 8.01.2017 r.